ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ФОП Казьо Я.В.

Від «01» червня 2021 р. № 6/1

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА
про надання медичних стоматологічних послуг
(набрав чинності з 01.06.2021 р.)

Цей договір є угодою між Фізичною особою-підприємцем Казьо Ярославом Вікторовичем (ліцензія МОЗ України від 09.11.2020 р. № 4932/Л-П на право здійснення медичної практики), надалі іменована – «Виконавець», яка зареєстрована в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, № запису 20710000000025448 від 21.06.2018 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3416906599, та будь-якою фізичною особою, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних стоматологічних та інших пов'язаних з ними послуг (далі – Пацієнт), що включає всі суттєві умови надання Виконавцем медичних стоматологічних та інших пов'язаних з ними послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 і глави 63 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних стоматологічних та інших пов'язаних з ними послуг (далі – Послуги) та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні стоматологічні та інші пов'язані з ними послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні стоматологічні послуги.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов'язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

1.5. Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення в Куточку або папці споживача Виконавця.

1.6. У разі якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2. ПРИЙНЯТТЯ (АКЦЕПТУВАННЯ) ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним (акцептованим Пацієнтом або його законним представником) після підписання Пацієнтом або його законним представником Анкети пацієнта чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (звернення з метою отримання невідкладної або ургентної медичної допомоги, підписання плану лікування, інформованої згоди на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Дата першого звернення Пацієнта або його законного представника до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.4. Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

2.5. Перед початком користування медичними послугами кожний Пацієнт зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору, вартістю Послуг, гарантійними зобов'язаннями Виконавця, Правилами внутрішнього розпорядку (перебування та обслуговування пацієнтів) в медичному закладі Виконавця, а також з Основними споживчими властивостями на стоматологічні послуги, що розміщені в Куточку або папці споживача.

2.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

3. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3.1. В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

3.1.1. Анамнез відомості про перебіг захворювання чи стан здоров'я, які вказує пацієнт під час опитування лікарем або зазначає в спеціально розроблених для цього анкетах, наданих Виконавцем.

3.1.2. Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вираховування об'єктивних або суб'єктивних ознак хвороби, медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, рентгенівських або інших досліджень.

3.1.3. Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров'я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

3.1.4. Залучений лікар штатний працівник Виконавця, що має вищу медичну освіту і який залучається лікуючим лікарем для виконання певного етапу Плану лікування.

3.1.5. Інформована згода – погодження пацієнта на медичне втручання, що оформлюється у письмовому вигляді шляхом підписання окремої затвердженою Виконавцем або органом охорони здоров'я форми, або відповідного формулювання у медичній документації (медичній карті, журналі тощо).

3.1.6. Лікуючий лікар – штатний працівник Виконавця, що має вищу медичну освіту і який відповідальний за медично обґрунтоване складання, контроль виконання, завершення плану лікування.

3.1.7. Медичний заклад заклад охорони здоров'я або стоматологічний кабінет, створений Виконавцем відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та розташований за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 26.

3.1.8. Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження, тощо.

3.1.9. Ортодонтичний план лікування – погоджений сторонами усно або в електронній формі порядок ортодонтичного лікування конкретного пацієнта із зазначенням переліку видів медичних втручань, їх кількості, тривалості та вартості ортодонтичного лікування.

3.1.10. Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.

3.1.11. Пацієнт, або особа, в інтересах якої укладено цей Договір фізична особа, яка особисто або через свого законного представника звернулася до медичного закладу Виконавця для отримання Послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг.

3.1.12. Первинний огляд перший візит Пацієнта в медичний заклад з метою лікування (планового або позапланового), під час якого проводиться збір даних, необхідних для складання лікуючим лікарем Плану лікування.

3.1.13. План лікування – обраний лікарем і погоджений з пацієнтом обсяг, види та порядок здійснення медичних втручань (лікування, обстеження, профілактичні заходи тощо), а також їх вартість відповідно до затвердженого Виконавцем Прейскуранту.

3.1.14. Повторний огляд – візит Пацієнта в медичний заклад з метою вибору і обговорення Плану лікування.

3.1.15. Послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця в медичному закладі Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.

3.1.16. Правила – Правила перебування та обслуговування пацієнтів в стоматологічному кабінеті Виконавця, затверджені Виконавцем та обов'язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов'язаний ознайомитися до укладення договору.

3.1.17. Прейскурант – затверджений Виконавцем перелік та вартість Послуг.

3.1.18. Профілактика – комплекс медичних заходів щодо упередження захворювань.

3.1.19. Цифровий 3Д план лікування – орієнтовне графічне зображення переміщення як зубів окремо, так і зубного ряду в цілому, що візуалізується за допомогою спеціального програмного забезпечення.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов'язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) медичні стоматологічні та інші пов'язані з ними послуги, вид, вартість, кількість та етапність надання яких зазначаються у Плані лікування, а Пацієнт зобов'язується їх прийняти та оплатити на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров'я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАЦІЄНТА

5.1. Пацієнт має право:

5.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

5.1.2. До моменту замовлення Послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.

5.1.3. Отримати попередній розрахунок вартості послуг перед початком їх надання послуг.

5.1.4. Отримати Послуги належної якості.

5.1.5. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про: вартість стоматологічних послуг, стан свого здоров'я, вид, сутність (мету) запропонованих (проведених) медперсоналом медичного закладу досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявність ризику для життя та здоров'я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті медичних втручань.

5.1.6. Ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.

5.1.7. Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів Плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.

5.1.8. Вимагати заміни лікуючого лікаря (за наявності у Виконавця інших лікарів відповідної кваліфікації).

5.1.9. При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:

i. погодитись з новим /додатковим Планом лікування та узгодити його вартість;

ii. відмовитися від запропонованих змін;

iii. розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.

5.1.10. На таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

5.1.11. На усунення недоліків наданої Послуги протягом гарантійного строку.

5.1.12. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

5.1.13. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо оплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.

5.1.14. При необхідності погодитися на застосування стосовно себе нових методів діагностики, профілактики, лікування та лікарських засобів, які ще не регламентовані відповідними нормативами та протоколами, затвердженими МОЗ України.

5.2. Пацієнт зобов'язаний:

5.2.1. До укладання Договору ознайомитися з Прейскурантом Виконавця, Правилами, гарантійними зобов'язаннями, а також з Основними споживчими властивостями на стоматологічні послуги.

5.2.2. Розглянути (надати згоду або відмовитися) презентований План лікування протягом 3 (трьох) календарних місяців з дати презентації Плану лікування.

5.2.3. Розпочати лікування протягом 2 (двох) календарних місяців з дати підписання Плану лікування.

5.2.4. Вчасно прибути до медичного Виконавця в дату та за 10 хвилин до настання часу надання Послуг.

5.2.5. Не пізніше ніж за 24 години повідомити по телефону адміністратора або лікуючого лікаря про неможливість явки на запланований прийом.

5.2.6. Під час перебування на території Виконавця неухильно дотримуватися Правил.

5.2.7. До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю правдиву інформацію щодо стану свого здоров'я шляхом заповнення Анкети про стан здоров'я.

5.2.8. Точно і своєчасно виконувати усні та/або письмові приписи і рекомендації лікуючого або залученого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з'являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.

5.2.9. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров'я, які необхідні Виконавцю для надання Послуг.

5.2.10. Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров'я протягом строку лікування.

5.2.11. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати надані Виконавцем Акти виконаних робіт (наданих послуг).

5.2.12. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.2.13. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров'я Пацієнта (окрім надання невідкладної медичної допомоги).

5.2.14. Підписувати надані Виконавцем документи юридичного характеру, в т.ч., але не обмежуючись: анкета пацієнта, анкета про стан здоров'я, інформовані згоди, інформаційні листи, план лікування, лікувальні та трудові рекомендації, акти виконаних робіт.

5.2.15. Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій, у випадку їх поломки (незалежно від причин цього) або виникнення ускладнень – негайно (в строк, що не перевищує одну добу) сповістити про це Виконавця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.

6.1.2. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

6.1.3. Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.1.4. В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в обраний Пацієнтом до виконання План лікування.

6.1.5. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань – самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

6.1.6. Надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування.

6.1.7. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.

6.1.8. Вести фото- та/або відеофіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

6.1.9. Вести аудіофіксацію процесу надання Послуг виключно за умови попередньо отриманої згоди Пацієнта.

6.1.10. Вести відеозйомку із аудіозаписом з подальшим збереженням даних, які проводиться за допомогою камер відеоспостереження на території Виконавця.

6.1.11. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або за можливості призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.

6.1.12. В разі запізнення Пацієнта (понад 10 хвилин) в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.

6.1.13. Скеровувати Пацієнта до інших медичних спеціалістів, в тому числі до іншого медичного закладу з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.

6.1.14. Перерахувати зазначену в Плані лікування вартість лікування ненаданих послуг, в разі пропуску призначених візитів до лікуючого лікаря в період, що перевищує 12 (дванадцять) календарних місяців від дня першого виклику за винятком пропусків у зв'язку із вагітністю і пологами та/або лікування важких системних захворювань (наприклад, онкологічних).

6.1.15. Не починати (або зупинити) надання Послуг у випадках:

i. відмови Пацієнта від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров'я);

ii. при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

iii. виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання (патології), лікування якого не можливе лікарями Виконавця через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;

iv. перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

v. неприбуття Пацієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг.

6.1.16. Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:

i. надання Пацієнтом неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або стан свого здоров'я;

ii. наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

iii. відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

iv. у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

v. недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;

vi. порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів.

6.1.17. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

6.2. Виконавець зобов'язаний:

6.2.1. Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування.

6.2.2. Проінформувати Пацієнта про результати первинного огляду під час консультації (в т.ч. онлайн) у вигляді презентації Плану лікування.

6.2.3. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього – проінформувати Пацієнта і скерувати його для проходження обстеження до іншого медичного закладу або профільного медичного спеціаліста.

6.2.4. Надати Послуги належної якості відповідно до узгодженого з пацієнтом варіанту Плану лікування.

6.2.5. Забезпечити надання Пацієнту всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим варіантом Плану лікування.

6.2.6. Забезпечити найбільш раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.

6.2.7. Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та призвести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг.

6.2.8. При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування та його вартість.

6.2.9. На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

6.2.10. Після закінчення лікування надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.

6.2.11. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.

6.2.12. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

7. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Послуги надаються в медичному закладі Виконавця відповідно до Правил.

7.2. Лікуючий лікар Пацієнта призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом напередодні або до початку первинного огляду Пацієнта.

7.3. На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює діагноз, який в подальшому може бути уточнений або змінений, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта під час консультації (в т.ч. онлайн).

7.4. За результатами первинного огляду лікар складає План лікування, що визначає узгоджені Сторонами обсяги, вид та вартість Послуг.

7.5. План лікування презентується Пацієнту під час консультації (онлайн та/або під час візиту Пацієнта до Виконавця). Лікуючий лікар обов'язково доводить до відома Пацієнта План лікування, який містить найоптимальніший перелік Послуг для досягнення найкращого результату лікування.

Під час виконання, в процесі лікування План лікування може бути відкоригований лікуючим лікарем у випадку нововиявлених обставин, про які стало відомо після складання такого Плану лікування.

7.6. Впродовж дії Договору Виконавець може скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попередньо обраного під час повторного огляду варіанту Плана лікування) або змінити раніше обраний варіант Плана лікування.

7.7. Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію фахівця, який відсутній у Виконавця, він зобов'язаний пройти це обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.

7.8. Надання Послуг починає здійснюватися після підписання Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики та лікування, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною умовою для початку відповідного етапу лікування.

7.9. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Пацієнта. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній формі та/або письмово через надані Пацієнтом засоби зв'язку (Viber, Whatsapp тощо).

7.10. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання строку надання такої Послуги з урахуванням вимог п. 14.5.

7.11. У разі запізнення Пацієнт зобов'язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Виконавця або Лікуючого лікаря. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Пацієнтом узгоджується інший час візиту.

7.12. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

7.12.1. Якщо стан здоров'я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров'ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

7.12.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

7.13. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв'язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

7.14. Перебуваючи на території Виконавця та/або в спілкуванні з працівниками Виконавця, Пацієнту заборонено вести запис будь-яких розмов, включаючи консультації (в т.ч. онлайн), шляхом телекомунікаційних засобів.

7.15. Виконавець має право в односторонньому порядку перевести Пацієнта на повну передоплату вартості етапів лікування згідно з Планом лікування за наступних обставин:

у разі систематичної відміни візитів (понад 2 візити поспіль менше ніж за 24 години) зі сторони Пацієнта;

у разі систематичних запізнень (3 рази поспіль на час понад 20 хв.).

8. ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЕЛАЙНЕРАМИ

8.1. Послуги з ортодонтичного лікування пацієнтів надаються згідно з вимогами, визначеними розділом 8. Договору. Якщо інше не передбачено розділом 8. Договору, Сторони керуються іншими положеннями та умовами цього Договору.

8.2. Після збору даних перед цифровим плануванням ортодонтичного лікування (отримання оптичних відбитків та проведення усіх необхідних діагностичних процедур) для пацієнта виготовляється цифровий план лікування. Тривалість виконання такого плану складає:

для лікування 1-ї, 2-ї, 3-ї категорії складності – 21 календарний день від дати внесення повної оплати за ортодонтичне лікування згідно з погодженим з Пацієнтом планом лікування;

8.3. На етапі замовлення цифрового плану лікування пацієнт зобов'язаний оплатити у повному обсязі вартість ортодонтичного етапу плану лікування, у який входить: комплекс заходів з планування цифрового плану лікування, замовлення знімних ортодонтичних апаратів (елайнерів), корекції та ортодонтичний супровід.

8.4. Після ознайомлення та погодження Пацієнтом цифрового плану лікування відбувається замовлення елайнерів (їх виготовлення та доставка у медичний заклад). Термін виготовлення набору елайнерів складає 14 календарних днів з моменту підтвердження пацієнтом ортодонтичного цифрового 3D-плану лікування у випадку 1-ї, 2-ї та 3-ї категорії складності, та 60 календарних днів у випадку 4-ї категорії складності лікування елайнерами.

8.5. Тривалість ортодонтичного лікування залежить від обраного виду лікування та кінцевого результату, що відображений у цифровому плані. Результат, який буде відображений у цифровому плані лікування, є орієнтовним та не може трактуватися як 100% точний, зважаючи на індивідуальні біологічні особливості організму, так як під час біомеханічної дії ортодонтичних апаратів виникає біологічна реакція в формі тканинної перебудови, тривалість якої може відрізнятися від прогнозованої в цифровому плані. Загальна кількість ортодонтичних апаратів (елайнерів), від якої буде залежати тривалість лікування, визначається кожним окремим випадком. Усі елайнери будуть пронумеровані та надаватимуться у кількості, що розрахована відповідно до наступного запланованого візиту.

8.6. Контрольні огляди Пацієнта проводяться кожні 4-6 тижнів до отримання результатів згідно з цифровим планом лікування. Планування візитів буде враховувати побажання Пацієнта та може бути адаптоване відповідно до його зайнятості.

8.7. В процесі виконання Ортодонтичного плану лікування можуть відбутися зміни, які вступатимуть в силу тільки після узгодження з Пацієнтом.

8.8. Візити до залученого лікаря, відповідального за ортодонтичне лікування, плануються заздалегідь з узгодженням дати за лікувальним пріоритетом. Пацієнт повинен приходити на планові огляди до лікаря в період від 4 до 6 тижнів з моменту минулого візиту та/або якщо інше не передбачено графіком візитів, який Пацієнт отримує під час візиту з одягання першого набору елайнерів.

8.9. У разі зміни дати або часу візиту до залученого лікаря Пацієнт повинен повідомити адміністратора медичного закладу за 24 години до запланованого прийому, так як до підготовки візиту Пацієнта задіяна ціла команда фахівців, і виділений час не може бути використано для лікування інших пацієнтів.

8.10. Систематичні порушення запланованих візитів без поважних причин (більше 2-х разів поспіль) та неявки на новий візит протягом тижня, що призведе до порушення графіку запланованого ортодонтичного лікування, наступні візити у лікаря будуть оплачуватись згідно з діючим прейскурантом медичного закладу. Якщо такі порушення, що в сукупності або кожне окремо призвело до порушення процесу запланованого лікування елайнерами, то Пацієнт оплачує наступні візити згідно з такими вимогами:

8.10.1. якщо зміни лікування з вини Пацієнта несуттєві та повернення лікування до останньо-контрольованого лікарем етапу можливе, то кожен такий необхідний додатковий візит Пацієнт оплачує окремо (вартість такого додаткового візиту становить 40 євро, оплачується відповідно до положень розділу 9. цього Договору). Кількість таких додаткових візитів визначається лікарем та озвучується Пацієнту, проте кількість цих візитів може бути скоригована відповідно до того, як проходить процес лікування. У цьому випадку Пацієнту буде запропоновано підписати новий орієнтовний узгоджений графік візитів.

8.10.2. якщо зміни лікування з вини Пацієнта суттєві, тобто призвели до того, що потрібно повністю заново проходити всі етапи ортодонтичного лікування елайнерами, то для Пацієнта буде складено новий ортодонтичний план лікування, який оплачується окремо.

8.11. У разі відмови Пацієнта від лікування на етапі, коли була розпочата робота над ортодонтичним цифровим планом лікування або під час/після його презентації, Пацієнту повертається 60% від усієї вартості лікування елайнерами.

8.12. У разі відмови від лікування після погодження з Пацієнтом ортодонтичного цифрового плану лікування та після замовлення елайнерів, але до момента фіксації атачментів та першої примірки елайнерів, Пацієнту повертається 30% від усієї вартості лікування елайнерами.

8.13. Після фіксації атачментів та першої примірки елайнерів, у разі відмови Пацієнта продовжувати лікування, кошти за лікування елайнерами не повертаються.

8.14. Сплачені Пацієнтом кошти використовуються для відшкодування витрат, пов'язаних із проведенням діагностики, виготовленням цифрового плану лікування та замовленням елайнерів.

8.15. Виробництво нових елайнерів через недотримання Пацієнтом термінів носіння елайнерів чи невиконання інших рекомендацій лікаря оплачуватиметься додатково. Також у вартість лікування не входять ретенційні капи або ретенційні дуги для фіксації зубів після лікування, що можуть бути назначені лікарем по завершенню лікування елайнерами.
9. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
9.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затвердженого Виконавцем Прейскуранту на Послуги. Прейскурант на Послуги має юридичну силу угоди про узгоджену ціну.
9.2. Орієнтовна вартість Послуг зазначається в Плані лікування в євро, яке Сторони обрали валютою зобов'язання згідно з цим Договором. Валютою виконання зобов'язання є гривня.
9.3. В момент виконання зобов'язання Виконавець розраховує суму до оплати в валюті виконання зобов'язання за наступною схемою: в день внесення оплати станом на 10:00 за київським часом беруться дані із сайту https://kurs.com.ua/ зі значенням курсу продажу євро з округленням згідно з математичними правилами до другого знаку після коми та множаться на загальну вартість наданих послуг за відповідний візит відповідно до Плану лікування.
9.4. Орієнтовна вартість Послуг не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування, вартість необхідних додаткових обстежень, а також не враховує різницю курсів валют, яка може бути між моментом підписання орієнтовного плану лікування, моментом внесення грошових коштів згідно з цим Договором та моментом фактичного надання послуги. Узгодження Плану лікування та вартості постійних ортопедичних робіт відбувається тільки при повному завершенні терапевтичного, хірургічного та ортодонтичного лікування.
9.5. Послуги оплачуються Пацієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:
9.5.1. оплата готівкою в касу Виконавця;
9.5.2. оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;
9.5.3. оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.
9.6. Оплата готівкою в касу Виконавця та оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця за одним або кількома платіжними документами не повинно перевищувати 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно протягом одного дня.
9.7. Послуги оплачуються Пацієнтом або уповноваженою Пацієнтом особою в день надання Послуги – до надання Послуги або безпосередньо після її надання, якщо інше не встановлено Договором, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.
9.8. Якщо Пацієнт планує оплачувати послугу готівкою, то він має право оплатити послугу одразу ж після надання такої послуги Виконавцем з урахуванням вимог цього Договору.
9.9. Якщо Пацієнт планує оплачувати Послуги на поточний рахунок Виконавця, то оплата має проводитися виключно на підставі наданого Виконавцем рахунку-фактуру до моменту надання Послуг, але в будь-якому випадку Послуги надаються Виконавцем після фактичного надходження грошових коштів від Пацієнта на поточний рахунок Виконавця або після надання Пацієнтом оригіналу квитанції про проведення такої оплати, з якої Виконавець виготовляє копію, вірність якої засвідчується підписом Пацієнта.
9.10. Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, може бути переглянута Виконавцем виключно у разі зміни курсу євро до національної валюти України на дату фактичного надання послуги і перераховується за наступною формулою: вартість послуг, зазначена в Плані лікування, помножена на співвідношення курсу євро на день внесення попередньої оплати і дня фактичного надання послуги. Виконавець має право зафіксувати курс передоплати на день внесення коштів Пацієнтом, про що Виконавцем робиться відмітка на плані лікування з написом «Курс євро зафіксовано станом на ___.___.20___ р.» із зазначенням дати і підпису Виконавця або уповноваженої особи.
9.11. На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення лікувальних конструкцій для Пацієнта у третіх осіб тощо), Пацієнтом обов'язково вноситься передоплата:
9.11.1. ХІРУРГІЯ. При плануванні хірургічного втручання пацієнт вносить передоплату в розмірі 50% від вартості маніпуляції на етапі планування операції (за тиждень) за винятком випадків надання невідкладної медичної допомоги.
9.11.2. ОРТОПЕДІЯ. На етапі початку протезування вноситься передоплата в розмірі 50% від загальної вартості протезних робіт до проведення препарування зубів, які використовуються Виконавцем для виготовлення цифрового дизайну посмішки і тимчасових конструкцій. Залишок 50% вноситься до моменту фіксації постійної конструкції з урахуванням вимог пунктів 9.5.-9.9.
9.11.3. ОРТОДОНТІЯ. Після проведення діагностики і підписання пацієнтом Ортодонтичного плану лікування вноситься передоплата в розмірі 100% від повної вартості лікування.
9.12. Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100% попередньої оплати.
9.13. Якщо сума вартості всіх складових, наданих за попередньою оплатою Послуг, перевищує внесену Пацієнтом суму попередньої оплати, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.
9.14. У випадку виникнення розбіжностей в сторону збільшення між орієнтовною вартістю Послуги (частини Послуги) та сумою виставленого Пацієнту рахунку в конкретне відвідування, Пацієнт зобов'язаний оплатити рахунок не пізніше наступного дня після надання Послуги (частини Послуг). В такому випадку Пацієнт обов'язково підписує Акт наданих послуг з переліком наданих Послуг та зазначенням розміру заборгованості Пацієнта за Послуги.
9.15. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно з узгодженим Планом лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов'язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.
9.16. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.
9.17. Сторони дійшли згоди, що Виконавець не повертає Пацієнту грошову суму, сплачену останнім в якості першої передоплати в розмірі 50% за протезні роботи, у випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через неявку Пацієнта на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом умов цього Договору та/або Правил, оскільки зазначені грошові кошти є фактично понесеними Виконавцем витратами для належного виконання Плану лікування Пацієнта.
9.18. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через неявку Пацієнта на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом умов цього Договору та/або Правил Виконавець не повертає Пацієнту сплачену ним суму передоплати з вирахуванням фактично здійснених витрат та витрат з виготовлення (замовлення) для Пацієнта лікувальних конструкцій протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.
9.19. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених в Плані лікування та фактично наданих Послуг.
9.20. В усіх випадках, коли вартість наданих Пацієнту Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючого Прейскуранта Виконавця.
9.21. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.
9.22. Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою на підставі доручення від Пацієнта.
10. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
10.1. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу однієї із Сторін шляхом оформлення Акту наданих послуг (виконаних робіт) (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.
10.2. Пацієнт зобов'язаний підписати обидва примірника Акта або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.
10.3. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акта, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Пацієнтом.
10.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акта Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду. У разі обґрунтованості відмови Пацієнта Сторони складають двосторонній рекламаційний акт з переліком необхідних доробок і термінів їхнього виконання.
10.5. Якщо Пацієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.
11. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
11.1. Виконавець гарантує якість наданих Послуг. Гарантія надається на ті види Послуг, перелік яких затверджений Виконавцем. Детальна інформація про гарантійні зобов'язання Виконавця міститься в Положенні про виконання гарантійних зобов'язань на окремі стоматологічні послуги (роботи), яке знаходиться в Куточку (папці) споживача.
11.2. У випадках, коли при погодженні Плану лікування Пацієнт наполягає на застосуванні медичних втручань, позитивні результати яких дуже сумнівні чи ефект від їх застосування не буде стійким, а також коли Пацієнт бажає задовольнити нестандартні естетичні уподобання, гарантійні зобов'язання не надаються, а Пацієнт надає Виконавцю письмову заяву про відмову від гарантійних зобов'язань та інформування про можливі негативні наслідки.
11.3. Всі дефекти, недоробки та інші недоліки наданих Послуг, які виявлені Пацієнтом протягом гарантійного строку, усуваються Виконавцем безоплатно в строк, погоджений Сторонами, за умови:
11.3.1. дотримання Пацієнтом всіх рекомендацій лікаря, в т.ч. обмежень в харчуванні та щодо дотримання гігієни ротової порожнини;
11.3.2. дотримання Пацієнтом правил користування результатом Послуг, у тому числі ортопедичною, ортодонтичною конструкцією, відновленим зубом тощо, відсутності травм, механічних пошкоджень;
11.3.3. своєчасної явки Пацієнта на прийом для продовження лікування;
11.3.4. відвідування Пацієнтом планових контрольних оглядів;
11.3.5. негайного, не пізніше трьох днів з моменту виявлення недоліків, звернення Пацієнта до лікаря Виконавця за усуненням виявлених недоліків;
11.3.6. повного виконання Пацієнтом Положення про гарантійні зобов'язання Виконавця, доступними для ознайомлення в Куточку (папці) споживача.
11.4. У разі недотримання Пацієнтом будь-якої умови, передбаченої в попередньому пункті, гарантійні зобов'язання Виконавця припиняються та Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов'язані з недоліками наданих Послуг в період дії гарантійного строку.
11.5. Гарантія не поширюється на нормальне зношування або на ушкодження, викликані ненормальним або неправильним використанням, недбалістю або нещасним випадком.
12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА
12.1. На виконання Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець повідомляє Пацієнта про здійснення обробки його персональних даних під час виконання цього Договору.
12.2. Володільцем персональних даних є Виконавець.
12.3. Персональні дані збираються з метою охорони здоров'я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних»).
12.4. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:
12.4.1. загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв'язку);
12.4.2. спеціальні дані, що стосуються стану здоров'я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров'я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров'я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).
12.5. Пацієнт має такі права у сфері захисту персональних даних:
12.5.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця персональних даних;
12.5.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
12.5.3. на доступ до своїх персональних даних;
12.5.4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
12.5.5. пред'являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
12.5.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Виконавцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
12.5.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
12.5.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого з прав людини або до суду;
12.5.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
12.5.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
12.5.11. на захист від автоматизованого рішення, яке має для пацієнта правові наслідки.
12.6. Персональні дані пацієнтів зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних.
12.7. Виконавець зобов'язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв'язку з виконанням їхніх професійних обов'язків та зобов'язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням професійних, службових та трудових обов'язків.
12.8. Передача персональних даних третім особам визначається законодавством України.
12.9. Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих пацієнтів, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні передаються лише за згодою пацієнта або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.
12.10. Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв'язку із Пацієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Пацієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.
13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
13.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).
13.2. Виконавець бере на себе зобов'язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання цього Договору.
13.3. Виконавець декларує, що зобов'язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.
14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
14.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.
14.2. Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров'я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.
14.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.
14.4. У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Пацієнта сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.
14.5. У разі неповідомлення по телефону адміністратора або лікуючого лікаря про неможливість явки на запланований прийом не пізніше ніж за 24 години більше 2 разів поспіль Пацієнт сплачує штраф в розмірі плати за пропущений візит за відповідний прийом згідно з Прейскурантом.
14.6. У разі систематичного запізнення Пацієнта на прийом (3 рази поспіль понад 20 хвилин) Пацієнт сплачує штраф в розмірі плати за пропущений візит за відповідний прийом згідно з Прейскурантом.
14.7. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:
14.7.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред'являються до послуг цього виду;
14.7.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим або залученим лікарем;
14.7.3. ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.
14.8. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров'ю Пацієнта, у випадках:
14.8.1. невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря або Плану лікування;
14.8.2. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;
14.8.3. відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;
14.8.4. неповідомлення, невчасне повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров'я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;
14.8.5. отримання медичної допомоги, передбаченої Планом лікування, в інших закладах охорони здоров'я або в інших медичних спеціалістів;
14.8.6. несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;
14.8.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
14.8.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування, про які не було відомо Виконавцю;
14.8.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов'язані з наданням послуг за цим Договором.
14.9. Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров'я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах, протоколах, настановах та не описані в спеціальній літературі.
15. ФОРС-МАЖОР
15.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об'єктивних причин:
 пожежа;
 повінь;
 землетрус;
 катаклізми;
 епідемія;
 інші стихійні природні лиха, що носять тривалий характер;
 воєнні дії чи стан;
 блокада, страйки, революції, масові заворушення, заколоти та інші протиправні дії;
 технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії тощо);
 зміна або скасування (без прийняття нових) законодавчих актів, які регламентують порядок надання стоматологічних послуг), які Сторони не могли передбачити і вони перешкоджають виконати обов'язки за цим Договором.
15.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна за можливості негайно, проте не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких обставин, повідомити про це іншу Сторону.
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров'я, погоджених Сторонами.
16.2. Досудове врегулювання спорів є обов'язковим для Сторін цього Договору.
16.3. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у місцевому суді за місцезнаходженням Виконавця.
17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
17.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на паперових носіях в куточку (папці) споживача Виконавця.
В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-ресурсі Виконавця та на паперових носіях в куточку (папці) споживача Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.
17.2. У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі введення нових тарифів на Послуги) Виконавець зобов'язаний повідомити Пацієнтів про це за 15 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових цін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та/або на рецепції в приміщенні стоматологічного кабінету.
17.3. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.
18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
18.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.
18.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є орієнтовними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров'я та інших об'єктивних або суб'єктивних обставин.
18.3. Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:
18.3.1. За взаємною згодою Сторін шляхом укладення Угоди про припинення правовідносин за Договором.
18.3.2. За ініціативою Пацієнта шляхом особистого повідомлення уповноважених представників Виконавця не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.
18.3.3. За ініціативою Виконавця у випадках пропущення візитів до лікаря протягом 12 місяців від дати останнього візиту (окрім випадків, визначених п. 6.1.14.), порушення Пацієнтом умов Договору та/або Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров'я Пацієнта у зв'язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Пацієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв'язку з Пацієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.
18.4. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Пацієнта вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Виконавця, які містять персональні дані Пацієнта, або оформленні Плану лікування та медичної карти.
18.5. Пацієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Пацієнта.
18.6. Правила перебування та обслуговування пацієнтів, діючий Прейскурант та Гарантійні зобов'язання Виконавця затверджуються Виконавцем і розміщуються в Куточку (папці) споживача в стоматологічному кабінеті Виконавця та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта.
18.7. На всіх документах, що пов'язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Пацієнтом, поряд з підписом Пацієнт обов'язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.
19. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець
Казьо Ярослав Вікторович
Банк: ПриватБанк
UA783052990000026004036206145
МФО 305299
РНОКПП 3416906599
В єдиному державному реєстрі № запису 1826563401581 від 26.06.2018 р.
Юридична та поштова адреса:
04073, м.Київ, вул. Садовського, 12, кв.45
Тел. (063) 109-00-86
E-mail: Kazoyaroslav93@gmail.com
_______________________(підпис)
Казьо Я.В.